"דביר אביאל" - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6762 עמוד 33 מתאריך 25/02/2014

  ... דביר אביאל, עו״ד, מפרק גלובל מרקטים בע״מ (ח״פ 51-369532-0) (בפירוק מרצון) הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל תתכנס ביום 24.4.2014, בשעה 16.00, אצל המפרק, רח' התמר 4073 ילקוט הפרסומים ...

 2. גיליון 6726 עמוד 15 מתאריך 02/01/2014

  ... כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ׳׳ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרק הנ׳׳ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ׳׳ל - לא ייענה. דביר אביאל, עו״ד, מפרק אינוונולוג׳י בע׳׳מ (ח״פ 51-363857-7) (בפירוק מרצון ...

 3. גיליון 6324 עמוד 25 מתאריך 22/11/2011

  ... דביר אביאל, עו״ד בא כוח המבקשות בבית המשפט המחוזי מרכז פר״ק 35299-07-11 בעניין חוק העמותות, התש״ם-1980, ופקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, ובעניין פירוק הישיבה התיכונית מדעית ראשון לציון, ח״פ 58-020916-1, מרח׳ הרב נורוק 10, ראשון לציון, והמבקשים: יעקב אדלר, ת״ז 012615506 ...

 4. גיליון 6276 עמוד 46 מתאריך 04/08/2011

  ... מרצון עם הצהרת כושר פירעון) נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) ו-338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית של החברה הנ׳׳ל, שהתכנסה ביום 21.7.2011, התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו׳׳ד דביר אביאל, ילקוט הפרסומים 6276, ד' באב התשע׳׳א, 4.8.2011 5896 ...

 5. גיליון 6276 עמוד 47 מתאריך 04/08/2011

  ... אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 4.12.2011, בשעה 10.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ׳׳ל, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. דביר אביאל, עו״ד, מפרק מכון אלמוסתקבל השכלה ודעת בע״מ (ח׳׳פ 51-247470-1 ...

 6. גיליון 6269 עמוד 29 מתאריך 20/07/2011

  ... משעל - משרד עורכי דין, רח' חומה ומגדל 16, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. דביר אביאל, עו״ד, מפרק בנג׳ו דוק בניה בע׳׳מ (ח״פ 51-315799-0) (בפירוק מרצון) הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית ...

 7. גיליון 6238 עמוד 54 מתאריך 19/05/2011

  ... ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 27.4.2011, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד דביר אביאל, מרח' חומה ומגדל 16, ת״ד 57318, תל אביב 61573, טל' 03-5377558, למפרק החברה. כל נושה שיש לו ...

 8. גיליון 6132 עמוד 4 מתאריך 01/09/2010

  ... ג׳ולייטה ג׳ולי דזנשווילי דביר אביאל, עו״ד מנהלת העיזבון    מנהל העיזבון הודעה לנושים לפני הכרזת דיבידנד סופי בבית המשפט המחוזי תל-אביב-יפו תיק פש״ר 2016/09 ניר גפן נ' בנק אוצר החייל ואח'. בעניין: פקודת פשיטת רגל [נוסח חדש], התש״ם-1980 החייב: ניר גפן הנאמן: עו״ד יריב שי ישינובסקי ...

 9. גיליון 5941 עמוד 11 מתאריך 21/04/2009

  ... 01/01/1994 חומה ומגדל 16 תל אביב דביר אביאל ת.ז.: 057119406 אביאל רומנוב- משרד עורכי דין 54-023290-7 01/01/1994 חומה ומגדל 16 תל אביב רומנוב אבידן ת.ז.: 056737851 אביאל רומנוב- משרד עורכי דין 54-023290-7 18/12/2008 יד חרוצים 5 ירושלים ...