"דודי בכר" - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6620 עמוד 33 מתאריך 02/07/2013

  ... את ההודעה יש למסור למבקשים, או לשלחה בדואר, באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ׳׳ל לא יאוחר מיום 1.10.2013,    בשעה 14.00. לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסרו המבקשים, תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק. דודי בכר, עו״ד בא כוח המבקשים בבית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו פר׳׳ק 19464-06-13 ...

 2. גיליון 6195 עמוד 37 מתאריך 01/02/2011

  ... לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסרו המבקשים, תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק. דודי בכר, עו״ד בא כוח המבקשים הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותןרותמית שיווק מוצרים (994ו) בע״מ (ח״פ 51-201594-2) (בפירוק מרצון) הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית ...

 3. גיליון 5994 עמוד 40 מתאריך 03/09/2009

  ... בעניין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, ובעניין פירוק חברת חובב חקלאות בע״מ, ח״פ 51-139593-1, רח' הורד 27, כרמי יוסף 99797, והמבקשים: עובדי החברה, יואב ארנברג, ת״ז 032438228 ואח', כולם ע״י ב״כ עו״ד דודי בכר ו/או אסף שמר ואח', ממשרד שמר בכר & שות', מרח' דרך מנחם בגין 23, תל אביב 66184 ...

 4. גיליון 5994 עמוד 41 מתאריך 03/09/2009

  ... דודי בכר, עו״ד בא כוח המבקשים בבית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו תיק אזרחי 2341/09 בעניין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, ובעניין פירוק חברת טלקליק טכנולוגיות בע׳׳מ, ח״פ 51-403228-3. והמבקשים: עובדי החברה: 1. שי שלמה שמיר, ת״ז 031860422. 2. שיאון כהן, ת״ז 32062424. 3 ...

 5. גיליון 5543 עמוד 34 מתאריך 22/06/2006

  ... דוד בכר ישראל סרנגה מ פ ר ק י ם גחלת גמול חסכון לחינוך בע׳׳מ (ח״פ 51-027305-5) (בפירוק מרצון) הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המנין של החברה הנ׳׳ל, שהתכנסה ביום 12.6.2006 ...