"דוד בניסטי" - חיפוש בילקוט הפרסומים

  1. גיליון 6481 עמוד 11 מתאריך 15/10/2012

    ... בפירוק מרצון) הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ׳׳ל, שהתכנסה ביום 27.8.2012, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו׳׳ד דוד בניסטי, מרח' שטרן 15/25, ירושלים, למפרק החברה ...

  2. גיליון 6481 עמוד 12 מתאריך 15/10/2012

    ... 27.12.2012, בשעה 10.00, ברח' שטרן 15/25, ירושלים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. דוד בניסטי, עו״ד, מפרק שירותי הנשיאים בע״מ (ח״פ 51-098520-3) (בפירוק מרצון) הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית ...