"דניאל גינת" - חיפוש בילקוט הפרסומים

  1. גיליון 6329 עמוד 22 מתאריך 01/12/2011

    ... רחוב דניאל 17, 19. גבולות התכנית: מצפון - חלקה 99 בגוש 6124, מדרום - חלקה 101 בגוש 6124, ממזרח - חלקות 152, 153 בגוש 6124, ממערב-רחוב דניאל וגינה ציבורית בחלקה 109 שבגוש 6124. גושים וחלקות: גוש: 6124, חלקה במלואה: 100. מטרת התכנית: שינוי בינוי ותוספת שטחים להקמת בניין בן 3 קומות בעל יחידת דיור ...

  2. גיליון 6233 עמוד 12 מתאריך 08/05/2011

    ... היתרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרי או הרשאות. השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: בני ברק. רח' דניאל 17, 19. גבולות התכנית: מצפון - חלקה 99 בגוש 6124, מדרום - חלקה 101 בגוש 6124, ממזרח - חלקות 152, 153 בגוש 6124, ממערב - רח' דניאל וגינה ציבורית בחלקה 109 שבגוש 6124 ...