"דניאל צבי פיש" - חיפוש בילקוט הפרסומים

  1. גיליון 6391 עמוד 2 מתאריך 15/03/2012

    ... עירית וינברג-נוטוביץ דניאל-צבי פיש. ל' בשבט התשע׳׳ב )23 בפברואר 2012( )חמ 686—3( דורית ביניש _    נשיאת בית המשפט העליון 1 ס׳׳ח התשל׳׳א, עמ' 134; התשס׳׳ח, עמ' 688. הודעה על מינוי רשם לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ”ד-1984 בתוקף סמכותי לפי סעיף 84)א( לחוק בתי המשפט ...

  2. גיליון 6348 עמוד 3 מתאריך 27/12/2011

    ... השופט דניאל צבי פיש - נבחר לכהונת שופט של בית המשפט המחוזי חיפה; השופט נסר אבו טהה - נבחר לכהונת שופט של בית המשפט המחוזי באר שבע; השופטת רבקה פרידמן-פלדמן - נבחרה לכהונת שופטת של בית המשפט המחוזי ירושלים; השופט רם וינוגרד - נבחר לכהונת שופט של בית המשפט המחוזי ירושלים; עורכת ...

  3. גיליון 5523 עמוד 2 מתאריך 30/04/2006

    ... שמעון שר, ת"ז 055676860 אמיר טובי, ת״ז 055737126 דניאל צבי פיש, ת״ז 013498530 יואב פרידמן, ת"ז 059838375 שופטים של בית משפט שלום, לדון בבית משפט לעניני משפחה, החל ביום ט״ו באדר התשס״ו(15 במרס 2006). ח' באדר התשס״ו (8 במרס 2006) (חמ 3-2666) ציפי לבני _    שרת המשפטים י ס״ח ...