"דניה דרורי" - חיפוש בילקוט הפרסומים

  1. גיליון 6416 עמוד 2 מתאריך 16/05/2012

    ... לפי חוק בית הדין לעבודה, התשכ”ט-1969 בתוקף סמכותי לפי סעיף 17(א) לחוק בית הדין לעבודה, התשכ”ט-1969י, לאחר התייעצות עם שר התעשייה המסחר והתעסוקה ובאישור שר המשפטים, אני ממנה את עורכת הדין דניה דרורי לרשמת בית הדין האזורי לעבודה חיפה, החל ביום י”ג בסיוון התשע׳׳ב (3 ביוני 2012). ב' באייר התשע׳׳ב ...