"דרורה פלפל" - חיפוש בילקוט הפרסומים

  1. גיליון 6846 עמוד 2 מתאריך 27/07/2014

    ... לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ”ד-984ו בהתאם לסעיף 22 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-984וי, אני מודיעה על גמר כהונתה של דרורה פלפל, סגנית נשיאה של בית המשפט המחוזי בתל אביב, ביום י' באייר התשע׳׳ד (0ו במאי 4ו20), עקב פרישתה לגמלאות. י”ט בסיוון התשע׳׳ד (7ו ביוני 4ו20) (חמ 3-60-ה2) ציפי ...

  2. גיליון 5563 עמוד 3 מתאריך 09/08/2006

    ... לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-1984 בתוקף סמכותי לפי סעיף 9(ב) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-1984י, ובהסכמת נשיא בית המשפט העליון, אני ממנה בזה את דרורה פלפל, ת׳׳ז 006155105, שופטת של בית משפט מחוזי, לסגנית נשיא של בית המשפט המחוזי בתל אביב, מיום י׳׳ט בסיון התשס׳׳ו(15 ביוני 2006 ...