"הדסה נאור" - חיפוש בילקוט הפרסומים

  1. גיליון 6858 עמוד 2 מתאריך 17/08/2014

    ... השופט דור ון חסדאי    השופטת אביגיל כהן השופט רח מים כהן    השופט עודד מאור השופטת אירית מני-גור    השופטת הדסה נאור השופטת א יריס סורוקר    השופטת דבורה עטר השופטת מיכל עמית-אניסמן השופט אבי פורג 1 ילקוט הפרסומים 6858, כ״א באב התשע״ד, 17.8.2014 7574 1 ק״ת התשמ״ד ...

  2. גיליון 6834 עמוד 2 מתאריך 10/07/2014

    ... בתוקף סמכותי לפי סעיף 9)ב()1( לחוק הסעד )טיפול במפגרים(, התשכ״ט-11969 )להלן - החוק(, אני ממנה את הדסה נאור, שופטת של בית משפט שלום, ליושבת ראש ועדת ערר לפי החוק, במחוז תל אביב. תוקף המינוי לשלוש שנים. ט' בניסן התשע״ד )9 באפריל 2014( )חמ 3-228-ה1( ציפי לבני _    שרת המשפטים ...

  3. גיליון 5743 עמוד 2 מתאריך 22/11/2007

    ... שר המשפטים 1 ס׳׳ח התשט״ו, עמ' 96; התש׳׳ס, עמ' 30. מינוי יושבת ראש לוועדת ערר לפי חוק הסעד (טיפול במפגרים), התשכ״ט-1969 בתוקף סמכותי לפי סעיף 9(ב)(1) לחוק הסעד (טיפול במפגרים), התשכ״ט-11969, אני ממנה את השופטת הדסה נאור, ת״ז 50507920, שופטת בית משפט השלום ליושבת ראש ועדת הערר במחוז תל אביב ...