"הדס יהלום" - חיפוש בילקוט הפרסומים

  1. גיליון 6541 עמוד 2 מתאריך 30/01/2013

    ... מינוי סגנית נשיאה לפי חוק בית הדין לעבודה, התשכ”ט-1969 בתוקף סמכותנו לפי סעיף 6(א) לחוק בית הדין לעבודה, התשכ”ט-11969, ובהסכמת נשיאת בית הדין הארצי לעבודה, אנו ממנים בזה את הדס יהלום, שופטת של בית הדין האזורי לעבודה, לסגנית נשיאה של בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב, החל ביום י׳׳ח בכסלו התשע׳׳ג ...