"זיוה ברנד" - חיפוש בילקוט הפרסומים

  1. גיליון 6769 עמוד 35 מתאריך 12/03/2014

    ... אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 26.6.2014, בשעה 18.00, במשרדי המפרקת, בכתובת הנ׳׳ל, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. זיוה ברנד, עו״ד, מפרקת עו״ד סיימון ג׳פה (ח״פ 51-338157-4) (בפירוק מרצון ...

  2. גיליון 6717 עמוד 16 מתאריך 23/12/2013

    ... זיוה ברנד, עו״ד, מפרקת רם טכניק (997ו) בע״מ (ח״פ 51-247576-5) (בפירוק מרצון) הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון) נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321(א) ו-338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית של ...

  3. גיליון 6515 עמוד 27 מתאריך 17/12/2012

    ... זיוה ברנד, עו״ד, מפרקת גוזה מ.ז. בע״מ (ח״פ 51-372404-7) (בפירוק מרצון) הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס 30 ימים מיום פרסום הודעה זו, בשעה 18.00, במשרד בא כוח החברה, רח' פאולוס ...