"חגית מאק-קלמנוביץ" - חיפוש בילקוט הפרסומים

  1. גיליון 6137 עמוד 3 מתאריך 21/09/2010

    ... לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ”ד-1984 בתוקף סמכותי לפי סעיף 9(א) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-1984י, ובהסכמת נשיאת בית המשפט העליון, אני ממנה בזה את חגית מאק-קלמנוביץ, שופטת של בית משפט שלום, לסגנית נשיא של בתי משפט השלום במחוז ירושלים, החל ביום כ׳׳ב באלול התש׳׳ע (1 בספטמבר 2010 ...

  2. גיליון 5804 עמוד 3 מתאריך 12/05/2008

    ... השופט איתי כץ, ת”ז 55473847 השופטת תמר בר־אשר-צבן, ת׳׳ז 59713420 השופט ארנון דראל, ת”ז 22213888 השופטת ענת זינגר, ת׳׳ז 22118681 השופטת יעל ייטב, ת׳׳ז 56827116 השופטת חגית מאק-קלמנוביץ, ת”ז 59708842 השופט דב פולוק, ת׳׳ז 15126352 השופט עודד שחם, ת”ז 58893793 השופטת אנה שניידר, ת”ז 64666472 תוקף ...