"חן כהן" - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6837 עמוד 5 מתאריך 15/07/2014

  ... חן כהן חיפה משה שמש חיפה ניזאר עבאס ירושלים ג'נט פדרו ירושלים ענת אילוז ירושלים יעל יגן ירושלים מסעוד אשר יוסף אלבז מרכז אורלי צרפתי מרכז סיגלית פנקר מרכז לאה נאורה בן נון ...

 2. גיליון 6758 עמוד 5 מתאריך 18/02/2014

  ... 10 23202 27/07/2013 כחן כהן זהבה כחן כב ו יוסי1 H23241 10/08/2013 נונזינובנב רשה נוסינוביץ רהקה 10 23283 1/2013 20/1 כהנא מרטה כהנא עמנואל 1/1 04544 14/10/2010 פרידמן דפנה פור ן רנב 10 08842 2 221/ 1 20/1 מזרחי אלי ...

 3. גיליון 6743 עמוד 2 מתאריך 26/01/2014

  ... חן כהן אנואר ריקי יהודה יואב ארנסט עזרא יעקב משה אשוש אברהם רמי יעקבי דוד ביטון סימונה כהן אברהם ביטון מישל כהן חן בן-אמרה חיים כהן יוסף בן-אסולי דרור לוי אברהם בן-ישי עופר לוי איל שאול ...

 4. גיליון 6739 עמוד 8 מתאריך 20/01/2014

  ... חן כהן חיפה משה שמש ירושלים ג'נט פדרו ירושלים ענת אילוז ירושלים יעל יגן ירושלים מסעוד אשר יוסף אלבז מרכז אורלי צרפתי מרכז סיגלית פנקר מרכז לאה נאורה בן נון מרכז לינוי ראובן ...

 5. גיליון 6460 עמוד 31 מתאריך 16/08/2012

  ... נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ׳׳ל - לא ייענה. חן כהן, מפרק ח.ש.א אביי הנחל בע״מ (ח״פ 51-446430-4) (בפירוק מרצון) הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ...

 6. גיליון 6362 עמוד 6 מתאריך 17/01/2012

  ... 059688879 פידרר זיו 038113833 חן כהן 027755818 פרטוש מרדכי 022732812 יהודה יואב 017128091 פרלמן גבריאל 059591958 יעקב משה 028016905 רביד אסף 025145442 יעקובי דוד 059637652 ...

 7. גיליון 6178 עמוד 5 מתאריך 23/12/2010

  ... 9) לחן כהן, ת׳׳ז 788680ו3, למחוזות תל אביב והמרכז”. ה' בטבת התשע׳׳א (2ו בדצמבר 0ו20) (חמ 3-766) אלכס לנגר _    המפקח על התעבורה ו ק”ת התשכ׳׳א, עמ' 425ו. 1741 ילקוט הפרסומים 6178, ט״ז בטבת התשע׳׳א, 23.12.2010 2 י”פ התשס”ב, עמ' 2046; התשס”ה, עמ' ו49; התשס׳׳ו, עמ' ...

 8. גיליון 6169 עמוד 31 מתאריך 07/12/2010

  ... נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ׳׳ל, שהתכנסה ביום 21.11.2010, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו׳׳ד הילי חן-כהן, מרח' ה׳׳א באייר 8, תל אביב, למפרקת החברה. כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ׳׳ל יגיש את ...

 9. גיליון 6104 עמוד 99 מתאריך 04/07/2010

  ... 24078 פנקס דוד 11/17,לוד 88521324 חן כהן רונית 09:00 15/12/10 80/05/10 14653-03-10 24131 יצחק רבין20,חולון 09611780 חרמון דרור 11:30 22/12/10 82/06/10 13027-03-10 24008 תלמים 15א1,לוד 14954206 טהישדלר מרים ...

 10. גיליון 6052 עמוד 10 מתאריך 21/01/2010

  ... חן כהן 14634992 חסיוק-גסר אלכסנדר הרשאה 22732812 יהודה יואב לפי פקודת הדיג, 1937 23976848 ינאי בנימין בתוקף סמכותי לפי סעיף 6 לפקודת הדיג, 1937' (להלן - הסעיף), אני מרשה את עובדי משרד החקלאות ופיתוח 59591958 יעקב משה ...