"חני אבינרי" - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6326 עמוד 28 מתאריך 27/11/2011

  ... סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 16.1.2012, בשעה 10.00, בשדרות רוטשילד 76-74, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. חני אבינרי, עו׳׳ד, מפרקת ילקוט הפרסומים 6326, א' בכסלו התשע׳׳ב, 27.11.2011 880 ...

 2. גיליון 6173 עמוד 64 מתאריך 17/12/2010

  ... חני אבינרי, עו״ד, מפרקת אחים שקואי שרות רכב מרכזי בע״מ (ח״פ 51-281576-2) (בפירוק מרצון) הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקים נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן ילקוט הפרסומים 6173, ט' בטבת התשע״א, 16.12.2010 1544 ...

 3. גיליון 6151 עמוד 21 מתאריך 26/10/2010

  ... הנ׳׳ל תתכנס ביום 21.12.2010, בשעה 10.00, ברח' המסגר 50, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. חני אבינרי, עו״ד, מפרקת ירון אחזקות עמל בע״מ (ח״פ 51-290037-4) (בפירוק מרצון) הודעה בדבר ...

 4. גיליון 6122 עמוד 17 מתאריך 15/08/2010

  ... נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ׳׳ל - לא ייענה. חני אבינרי, עו״ד, מפרקת ברניסופט בע״מ (ח״פ 51-287408-2) (בפירוק מרצון) הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן ...