"חני שירה" - חיפוש בילקוט הפרסומים

  1. גיליון 6063 עמוד 24 מתאריך 17/02/2010

    ... מושב תלמי אלעזר, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. מיכל כהן, עו״ד, מפרקת אהובה יששכר - חני שירה, משרד עורכות דין ונוטריונים (ח”פ 51-328659-1) (בפירוק מרצון) הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית ...

  2. גיליון 6000 עמוד 46 מתאריך 24/09/2009

    ... רונית ורנר, עו״ד, מפרקת אהובה יששכר - חני שירה, משרד עורכות דין ונוטריונים (ח”פ 51-328659-1) (בפירוק מרצון) הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ׳׳ל, שהתכנסה ביום ...