"חסן אבו אחמד" - חיפוש בילקוט הפרסומים

  1. גיליון 6404 עמוד 55 מתאריך 24/04/2012

    ... הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 4.4.2012, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד חסן אבו אחמד, מרח' צומת קניון לב העיר, ת״ד 2426, נצרת 16000, למפרק החברה ...