"טוני דמארי" - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6520 עמוד 60 מתאריך 30/12/2012

  ... המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. טוני דמארי, עו׳׳ד, מפרקת זוננשיין ברדרס בע׳׳מ )ח״פ 51-277302-9) (בפירוק מרצון) הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983 ...

 2. גיליון 6442 עמוד 33 מתאריך 09/07/2012

  ... כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרק הנ״ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ״ל - לא ייענה. טוני דמארי-שטיינר, עו״ד, מפרק בית הקשתות מ-1870 בע״מ (ח״פ 51-392284-9) (בפירוק מרצון ...

 3. גיליון 6315 עמוד 69 מתאריך 07/11/2011

  ... אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 23.2.2012, בשעה 16.00,    במשרד המפרק, בכתובת הנ׳׳ל, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. טוני דמארי-שטיינר, עו״ד, מפרק פירמידוס עסלי בע״מ (ח”פ 51-271957-6 ...

 4. גיליון 5830 עמוד 23 מתאריך 08/07/2008

  ... בשעה 10.00, במשרדי המפרקת, רח' ז״בוטינסקי 155, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. טוני דמארי, עו״ד, מפרקת תגה 2 בע״מ (ח״פ 51-377772-2) (בפירוק מרצון) הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית ...

 5. גיליון 5694 עמוד 56 מתאריך 23/07/2007

  ... הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המנין של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 24.6.2007, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד טוני דמארי, מרח' ז״בוטינסקי 155, רמת גן, תל אביב, למפרקת החברה ...