"יאיר קולמן" - חיפוש בילקוט הפרסומים

  1. גיליון 6862 עמוד 27 מתאריך 26/08/2014

    ... הנ״ל תתכנס ביום 20.10.2014, בשעה 16.00, אצל המפרק, רח' מנחם בגין 7, רמת גן, טל' 03-7555222, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. יאיר קולמן, עו״ד, מפרק 7691 ילקוט הפרסומים 6862, ל' באב התשע״ד, 26.8.2014 ...

  2. גיליון 6762 עמוד 41 מתאריך 25/02/2014

    ... יאיר קולמן, עו״ד, מפרק תגשים 38 בע״מ (ח״פ 51-447941-9) (בפירוק מרצון) הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 13.2.2014, התקבלה החלטה 4081 ילקוט הפרסומים ...