"יגאל גריל" - חיפוש בילקוט הפרסומים

  1. גיליון 5587 עמוד 3 מתאריך 05/10/2006

    ... מאיר שטרית ממלא מקום שר המשפטים מינוי סגן נשיא לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-1984 בתוקף סמכותי לפי סעיף 9(ב) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-1984י, ובהסכמת נשיא בית המשפט העליון, אני ממנה בזה את יגאל גריל, ת׳׳ז 001694504, שופט של בית משפט מחוזי, לסגן נשיא של בית המשפט המחוזי ...