"יגאל כהן" - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6601 עמוד 45 מתאריך 29/05/2013

  ... נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 30.7.2013, בשעה 16.00, ברח' השלום 116, אזור, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. יגאל כהן ...

 2. גיליון 6595 עמוד 3 מתאריך 22/05/2013

  ... 1 ס"ח התשס"ג, עמ' 52. (ג)    יגאל כהן, עד יום י' בניסן התשע״ו ( 18 באפריל 2016); (ד)    דוד פסיג, עד יום י' בניסן התשע״ו (18 באפריל 2016); (4)    מומחים בעלי ניסיון ומוניטין מתעשייה עתירת ידע: (א)    מרים ברקת, עד יום ט״ז באייר התשע״ד (16 במאי 2014); (ב)    עוזיה גליל, עד ...

 3. גיליון 6588 עמוד 12 מתאריך 07/05/2013

  ... לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו׳׳ד בן ציון צדוק, אצל עו׳׳ד יגאל כהן, רח' היצירה 3, רמת גן, למפרק החברה. כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ׳׳ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרק הנ׳׳ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ׳׳ל ...

 4. גיליון 6563 עמוד 75 מתאריך 12/03/2013

  ... כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ׳׳ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרק הנ׳׳ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ׳׳ל - לא ייענה. יגאל כהן, עו״ד, מפרק מגן ניהול קופות גמל בע״מ (ח״פ 51-413018-6) (בפירוק מרצון ...

 5. גיליון 5986 עמוד 7 מתאריך 11/08/2009

  ... צפריר קורצברג 056148638 גד שיוביץ 002412617 יגאל כהן תוקף המינוי מיום ה' באב התשס״ט (26 ביולי 2009). O' ס ס fS ה' באב התשס״ט (26 ביול יעקב מרגי השר לשירותי דת (חמ 3-140) 1 ס״ח התשל״א, עמ' 130. מינוי אב בית דין ...