"יהודה כהן" - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6868 עמוד 12 מתאריך 02/09/2014

  ... יוסף יהודה כהן ממלאת מקום יושב ראש הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה שומרון מחוז המרכז מרחב תכנון מקומי הוד השרון הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, התשכ”ה-1965, בדבר אישור ”תכנית מפורטת מס' הר/מק/6/164”, שינוי לתכנית הר/164. השטחים ...

 2. גיליון 6857 עמוד 21 מתאריך 14/08/2014

  ... יוסף יהודה כהן יושב ראש הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה שומרון מחוז המרכז מרחב תכנון מקומי הוד השרון הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, התשכ”ה-1965, בדבר אישור ”תכנית מס' הר/ מק/11/600/א/22”, שינוי לתכנית הר/במ/11/600/א. השטחים הכלולים ...

 3. גיליון 6849 עמוד 10 מתאריך 30/07/2014

  ... יוסף יהודה כהן יושב ראש הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה שומרון מחוז המרכז מרחב תכנון מקומי גבעת שמואל הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס'ו63ו3ו427-0שם התכנית: רח' מוטה גור 2ו, גבעת שמואל גש/2וו4 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, התשכ”ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית ...

 4. גיליון 6827 עמוד 11 מתאריך 29/06/2014

  ... לתכנון ולבנייה שומרון, רח' המייסדים 52, זכרון יעקב, ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז חיפה, שד' הפלי׳׳ם 15/ב, חיפה, טל' 04-8616252, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. יוסף יהודה כהן יושב ראש הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה שומרון מחוז הדרום ...

 5. גיליון 6824 עמוד 11 מתאריך 24/06/2014

  ... יוסף יהודה כהן יושב ראש הוועדה המקומית _    לתכנון ולבנייה השומרון 2 ע״ר 1943, תוס' 1, עמ' 32. הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה לפי סעיפים 5 ו־ד לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור), 1943, ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ״ה-1965 1 ...

 6. גיליון 6819 עמוד 17 מתאריך 17/06/2014

  ... יוסף יהודה כהן יושב ראש הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה שומרון מחוז המרכז מרחב תכנון מקומי הוד השרון הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, התשכ”ה-1965, בדבר אישור ”תכנית מס' הר/ מק/34/302”, שינוי לתכניות הר/1/302, הר/2/302, הר/3/302, הר/במ/600 ...

 7. גיליון 6816 עמוד 10 מתאריך 09/06/2014

  ... חטיבת קרקע בפרדיס, גוש 1288 1, חלקי חלקות 7, 11, 14, 43. העתק התשריט מופקד במשרדי הוועדה וכל המעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות. י׳׳ב באייר התשע׳׳ד (12 במאי 2014) )חמ 3-4( אינג' יוסף יהודה כהן יושב ראש הוועדה המקומית _    לתכנון ולבנייה שומרון 1    ס׳׳ח התשכ׳׳ה, עמ' 307 ...

 8. גיליון 6790 עמוד 64 מתאריך 24/04/2014

  ... ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ׳׳ל, שהתכנסה ביום 30.3.2014, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את יהודה כהן, ת׳׳ז 055420699, משדרות דואני 49, יבנה, למפרק החברה. יהודה כהן, עו״ד, מפרק ישיבת החברה חדשות ...

 9. גיליון 6783 עמוד 19 מתאריך 09/04/2014

  ... אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 27.7.2014, בשעה 10.00, אצל עו׳׳ד יהודה כהן, בכתובת הנ׳׳ל, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. שי ראבי, מפרק דריי חיים תחזוקת מפעלים 4 בע״מ (ח״פ 51-362372-8 ...

 10. גיליון 6771 עמוד 10 מתאריך 13/03/2014

  ... העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז חיפה, שד' הפלי”ם 15/ב, חיפה, טל' 04-8616252 התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב, בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת יוסף יהודה כהן יושב ראש הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה שומרון ...