"יואב אבן" - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6777 עמוד 2 מתאריך 26/03/2014

  ... נמסרת בזה הודעה, כי בהתאם לסעיף 5 לחוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית), התשל״ו-1976י, מינתה המועצה המקומית מצפה רמון, בישיבתה מיום ד' באדר א' התשע׳׳ד (4 בפברואר 2014), ועדת ערר לעניין החוק האמור בהרכב של שלושה חברים כמפורט להלן: עורך הדין עמית שדות - יושב ראש ד׳׳ר יואב אבני - חבר ...

 2. גיליון 6506 עמוד 39 מתאריך 29/11/2012

  ... החברה. כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 45 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרק הנ״ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ״ל - לא ייענה. יואב אבן, עו״ד, מפרק 1391 ילקוט הפרסומים 6506, ט״ו בכסלו התשע״ג, 29.11.2012 ...

 3. גיליון 6499 עמוד 64 מתאריך 19/11/2012

  ... וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. יואב אבן, עו״ד, מפרק תפנטולס בע׳׳מ (ח״פ 51-330691-0) (בפירוק מרצון) הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 20.12.2012 ...

 4. גיליון 6453 עמוד 30 מתאריך 31/07/2012

  ... נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ׳׳ל - לא ייענה. יואב אבן, עו״ד, מפרק תפנטולס בע״מ (ח״פ 51-330691-0) (בפירוק מרצון) הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין ...

 5. גיליון 6348 עמוד 4 מתאריך 27/12/2011

  ... קיבוץ גשור, אליעד, גבעת יואב, אבני איתן, אפיק, מיצר, מעלה גמלא, נטור, נאות גולן, עין גב, רמות, רמת מגשימים, וכל מקום אחר הנמצא ברדיוס של 10 ק׳׳מ מקיבוץ גשור. י׳׳ז בכסלו התשע׳׳ב (13 בדצמבר 2011) (חמ 126—3) נדב גלאון _    מנהל השירותים הווטרינריים 1 ס׳׳ח התשמ׳׳ה, עמ' 84 ...

 6. גיליון 5773 עמוד 35 מתאריך 05/02/2008

  ... גנאים לואי, עו״ד בא כוח המבקש בבית המשפט המחוזי בחיפה תיק אזרחי 999/07 בעניין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, ובעניין פירוק חברת טל קום(מ.ק) בע״מ, והמבקש: נעמה נח'לה, ע״י ב״כ עו״ד יואב אבן ו/או מיכל קראוס, מרח' הבנקים 8, ת״ד 33661, חיפה 31336, נמסרת בזה הודעה, כי ביום ...

 7. גיליון 5521 עמוד 286 מתאריך 26/04/2006

  ... יואב אבן שהם דהלופ שותפות DELOOP מוגבלת LIMITED PARTNERSHIP 55-021512-3 01/10/2003 הבנים 51 נס ציונה עדי רוזנפלד ת.ז : 033616673 דהלופ שותפות DELOOP מוגבלת LIMITED PARTNERSHIP 55-021512-3 01/10/2003 גלוסקין 7 רחובות שלמה אלמוג ת.ז : 050887496 ...

 8. גיליון 5504 עמוד 5 מתאריך 12/03/2006

  ... רוחלה תורג׳מן 5 יצחק קדוש 22 יואב אבי ניומן 14 נאיף אבו עראר 6 ענבר רחל נעלי 15 אהרון אריה חן 7 מירב ישראל 16 איבתסאם מחאמיד 8 אות הרשימה: ו ...