"יובל דמול" - חיפוש בילקוט הפרסומים

  1. גיליון 6187 עמוד 53 מתאריך 13/01/2011

    ... בשעה 10.00, במשרדי המפרק, רח' משה לוי, 11, ראשון לציון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. יובל דמול, עו״ד, מפרק סוהו-טק בע׳׳מ (ח״פ 51-345098-1) (בפירוק מרצון) הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית ...

  2. גיליון 6137 עמוד 38 מתאריך 21/09/2010

    ... כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרק הנ״ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ״ל - לא ייענה. יובל דמול, עו״ד, מפרק \ ילקוט הפרסומים 6137, י״ג בתשרי התשע״א, 21.9.2010 190 ...