"יובל שדמי" - חיפוש בילקוט הפרסומים

  1. גיליון 6846 עמוד 2 מתאריך 27/07/2014

    ... ו ס”ח התשמ”ד, עמ' 98ו. הודעה על גמר כהונתו של שופט לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ”ד-984ו בהתאם לסעיף 22 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-984וי, אני מודיעה על גמר כהונתו של יובל שדמי, שופט בכיר של בית משפט השלום לנוער בנצרת, ביום ב' בסיוון התשע׳׳ד (ו3 במאי 4ו20), עקב פרישתו לגמלאות ...

  2. גיליון 6838 עמוד 3 מתאריך 16/07/2014

    ... לפי חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), התשל”א-1971 בתוקף סמכותי לפי סעיף 35(ב) לחוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), התשל”א-1971י, ולפי סעיף 16 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-21984, ובהסכמת נשיא בית המשפט העליון, אני ממנה את יובל שדמי, שופט בקצבה של בית משפט שלום, ליושב ראש ועדת שחרורים ...

  3. גיליון 6834 עמוד 3 מתאריך 10/07/2014

    ... לפי חוק שחרור על-תנאי ממאסר, התשס״א-2001 בתוקף סמכותי לפי סעיף 32 לחוק שחרור על-תנאי ממאסר, התשס״א-12001, בהסכמת נשיא בית המשפט העליון, ובהתייעצות עמו לפי סעיף 16 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-21984, אני ממנה את יובל שדמי, שופט בקצבה של בית משפט שלום, ליושב ראש ועדת שחרורים. תוקף המינוי ...