"יוסף יוספי" - חיפוש בילקוט הפרסומים

  1. גיליון 6214 עמוד 64 מתאריך 17/03/2011

    ... נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ׳׳ל - לא ייענה. יוסף יוספי, מפרק מזל שיש מזל בע״מ (ח׳׳פ 51-390303-9) (בפירוק מרצון) הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן ...