"יורם הורן" - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6611 עמוד 60 מתאריך 20/06/2013

  ... החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 8.8.2013, בשעה 11.00, במשרדי המפרק, דרך בן גוריון 1, קומה 17, בני ברק, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. יורם הורן, עו״ד, מפרק רז דיזיין בע״מ (ח”פ 51-442546-1) (בפירוק מרצון ...

 2. גיליון 6521 עמוד 13 מתאריך 30/12/2012

  ... נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ׳׳ל - לא ייענה. יורם הורן, עו״ד, מפרק סאל-מיה חברה לנאמנות (1998) בע״מ (ח״פ 004376-1- 52) (בפירוק מרצון) הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי ...

 3. גיליון 6511 עמוד 13 מתאריך 10/12/2012

  ... נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ׳׳ל - לא ייענה. יורם הורן, עו״ד, מפרק ליבוקס בע׳׳מ (ח״פ 51-410756-4) (בפירוק מרצון) הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין ...

 4. גיליון 6403 עמוד 47 מתאריך 22/04/2012

  ... המפרק, דרך בן גוריון 1, קומה 17, בני ברק, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. יורם הורן, עו״ד, מפרק ב.א.ז. קודקוד נאמנויות בע״מ (ח״פ 51-224795-8) (בפירוק מרצון) הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית ...

 5. גיליון 6379 עמוד 47 מתאריך 16/02/2012

  ... כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ׳׳ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרק הנ׳׳ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ׳׳ל - לא ייענה. יורם הורן, עו״ד, מפרק קבוצת קלאסיס 2000 בע״מ (ח”פ 51-291432-6) (בפירוק מרצון ...

 6. גיליון 6195 עמוד 41 מתאריך 01/02/2011

  ... 3.2011, בשעה 11.00, במשרדי המפרק, דרך בן גוריון 1, קומה 17, בני ברק, לשם הגשת דוח סופי של המפרקים, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. יורם הורן, עו״ד    רם כץ, עו״ד מפרקים (בפירוק מרצון) הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק ...

 7. גיליון 6165 עמוד 33 מתאריך 29/11/2010

  ... יורם הורן, עו״ד רם כץ, עו״ד מ פ ר ק י ם נווה העיר בנין נכסים השקעות ושווק בע״מ (ח״פ 51-157667-0) (בפירוק מרצון) הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית של החברה הנ׳׳ל, שהתכנסה ביום 20.10.2010 ...