"יניב כהן" - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6883 עמוד 4 מתאריך 18/09/2014

  ... נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ׳׳ל - לא ייענה. יניב כהן, עו״ד, מפרק מדנס טופ גנטיק בע״מ (ח”פ 51-504984-9) (בפירוק מרצון) הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית שלא ...

 2. גיליון 6826 עמוד 33 מתאריך 26/06/2014

  ... בפירוק מרצון) הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 19.5.2014, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד יניב כהן, מרח' פנחס רוטנברג 17, רמת גן, למפרק החברה ...

 3. גיליון 6826 עמוד 34 מתאריך 26/06/2014

  ... כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ׳׳ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרק הנ׳׳ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ׳׳ל - לא ייענה. יניב כהן, עו״ד, מפרק אקסיטל בע׳׳מ )ח״פ 51-294302-8) (בפירוק מרצון ...

 4. גיליון 6497 עמוד 27 מתאריך 15/11/2012

  ... אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 28.2.2013, בשעה 10.00, במשרד רו׳׳ח יניב כהן, רח' ברכוב 33, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. אברהם סגרין, מפרק ג.ט. שיווק תוצרת חקלאית בע״מ (ח”פ 51-406169-6 ...

 5. גיליון 6365 עמוד 9 מתאריך 23/01/2012

  ... יניב כהן, עו״ד בא כוח המבקשים בבית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו פר׳׳ק 18446-12-11 בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ״ג-1983, ובעניין פירוק חברת רוטרי הנדסה (1994) בע״מ, ח״פ 51-190973-1. והמבקש: המפרק הזמני, עו״ד אברהם נוח נווה, רישיון מס' 35955, מרח' ביאליק 101, חולון, טלפקס ...

 6. גיליון 6324 עמוד 35 מתאריך 22/11/2011

  ... 14.00, במשרד המפרק, רח' העצמאות 40, יהוד, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. יניב כהן, עו״ד, מפרק בימסקופ פרופרטיס (ישראל) בע״מ (ח״פ 51-387432-1) (בפירוק מרצון) הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית ...

 7. גיליון 6312 עמוד 24 מתאריך 27/10/2011

  ... תתכנס ביום 27.11.2011, בשעה 12.00, ברח' שמעון בן צבי 22, גבעתיים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. יניב כהן, מפרק איי.סי. 3 בע״מ (ח״פ 51-284165-1) (בפירוק מרצון) הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית ...

 8. גיליון 6289 עמוד 34 מתאריך 05/09/2011

  ... הנ׳׳ל תתכנס ביום 5.10.2011, בשעה 16.00, במשרד המפרק, רח' העצמאות 40, יהוד, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. יניב כהן, מפרק מישורים ניהול נכסים בע״מ (ח״פ 51-145080-1) (בפירוק מרצון) הודעה ...

 9. גיליון 6280 עמוד 19 מתאריך 15/08/2011

  ... למפרק החברה. כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ׳׳ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרק הנ׳׳ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ׳׳ל - לא ייענה. יניב כהן, מפרק 6053 ילקוט הפרסומים 6280 ט״ו באב התשע׳׳א, 15.8.2011 ...

 10. גיליון 6237 עמוד 33 מתאריך 18/05/2011

  ... כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרק הנ״ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ״ל - לא ייענה. יניב כהן, עו״ד, מפרק אי.ג׳י.ג׳י. ישראגלובל גריין בע׳׳מ (ח״פ 51-430571-3) (בפירוק מרצון ...