"יעל אנגלברג שהם" - חיפוש בילקוט הפרסומים

  1. גיליון 6459 עמוד 2 מתאריך 14/08/2012

    ... לפי חוק בית הדין לעבודה, התשכ׳׳ט-1969 בתוקף סמכותי לפי סעיף 7 לחוק בית הדין לעבודה, התשכ׳׳ט-1969י, בהתייעצות עם שר התעשייה המסחר והתעסוקה ובהסכמת נשיאת בית הדין הארצי לעבודה, אני ממנה בזה את יעל אנגלברג שהם, שופטת של בית הדין האזורי לעבודה, בהסכמתה, לכהונה בפועל כשופטת בית הדין הארצי לעבודה, החל ...