"יעקב אבירם" - חיפוש בילקוט הפרסומים

  1. גיליון 6309 עמוד 8 מתאריך 11/10/2011

    ... יעקב אבירם, מפרק סיטינט למסחר ותקשורת 1998 בע׳׳מ (ח״פ 51-271102-9) (בפירוק מרצון) הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל תתכנס ביום 30.12.2011, בשעה 12.00, ברח' צלאח אלדין ילקוט הפרסומים ...

  2. גיליון 6296 עמוד 23 מתאריך 21/09/2011

    ... יעקב אבירם, מפרק טל מכללת חשבים - הנהלת חשבונות וחשבות (2003) בע׳׳מ (ח”פ 51-342219-6) (בפירוק מרצון) הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ׳׳ל, שהתכנסה ביום 11.9.2011 ...