"יעקב בר-צבי" - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6624 עמוד 69 מתאריך 09/07/2013

  ... דרינקה חברה בע״מ (ח״פ 51-128304-6) (בפירוק מרצון) הודעה על ביטול פירוק מרצון ומינוי מפרק ניתנת בזה הודעה כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ׳׳ל, שהתכנסה ביום 9.6.2013, התקבלה החלטה לבטל את ההחלטה מיום 11.3.2013 על פירוק החברה מרצון ומינוי מפרק. יעקב בר-צבי, עו״ד, מפרק ...

 2. גיליון 6573 עמוד 24 מתאריך 08/04/2013

  ... ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 11.3.2013, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד יעקב בר-צבי, מרח' ז׳בוטינסקי 7, רמת גן 52520, טל' 03-6121114, למפרק החברה. כל נושה שיש לו תביעות נגד ...

 3. גיליון 6276 עמוד 37 מתאריך 04/08/2011

  ... ביום 6.9.2011, בשעה 12.00, במשרד המפרק, רח' ז'בוטינסקי 7, מגדל משה אביב, קומה 42, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. יעקב בר-צבי, עו״ד, מפרק 5887 ילקוט הפרסומים 6276, ד' באב התשע׳׳א, 4.8.2011 ...

 4. גיליון 6137 עמוד 35 מתאריך 21/09/2010

  ... כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרק הנ״ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ״ל - לא ייענה. יעקב בר-צבי, עו״ד, מפרק שושן צחור (2002) בע״מ (ח״פ 51-321205-0) (בפירוק מרצון ...

 5. גיליון 6137 עמוד 40 מתאריך 21/09/2010

  ... רח' ז׳בוטינסקי 7, מגדל משה אביב, קומה 42, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. יעקב בר-צבי, עו״ד, מפרק עוזת (993ו) בע״מ (ח״פ 51-190456-7) (בפירוק מרצון) הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית ...

 6. גיליון 6088 עמוד 46 מתאריך 17/05/2010

  ... כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרק הנ״ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ״ל - לא ייענה. יעקב בר-צבי, עו״ד, מפרק יהלומי הררי ובניו בע״מ (ח״פ 51-133765-1) (בפירוק מרצון ...

 7. גיליון 5998 עמוד 48 מתאריך 14/09/2009

  ... יעקב בר-צבי, עו״ד, מפרק ילקוט הפרסומים 5998, כ״ה באלול התשס״ט, 14.9.2009 המחיר 19.44 שקלים חדשים 0334-3030 ISSN    סודר במח' רשומות, משרד המשפטים, והודפס במדפיס הממשלתי ולמנות את עו׳׳ד רפאל קיציס, ת׳׳ז 058758160, מרח' רזיאל 3, נתניה, למפרק החברה ...

 8. גיליון 5766 עמוד 21 מתאריך 20/01/2008

  ... ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ׳׳ל, שהתכנסה ביום 25.12.2007, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו׳׳ד יעקב בר-צבי, מרח' ז״בוטינסקי 7, רמת גן 52520, טל' 03-6121114, למפרק החברה. כל נושה שיש לו תביעות נגד ...