"יצחק ביטון" - חיפוש בילקוט הפרסומים

  1. גיליון 5552 עמוד 38 מתאריך 13/07/2006

    ... נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 28.8.2006, בשעה 10.00, אצל המפרק, יצחק ביטון, רח' הרצל 40, בית שמש, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של ...

  2. גיליון 5530 עמוד 26 מתאריך 22/05/2006

    ... ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המנין של החברה הנ׳׳ל, שהתכנסה ביום 4.5.2006, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את יצחק ביטון, ת׳׳ז 028998680, מרח' הרצל 40, בית שמש, למפרק החברה. ילקוט הפרסומים 5530, כ׳׳ד באייר התשס׳׳ו ...

  3. גיליון 5530 עמוד 27 מתאריך 22/05/2006

    ... המועד הנ׳׳ל - לא ייענה. כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרק הנ׳׳ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ׳׳ל - לא ייענה. יצחק ביטון, מפרק גיא השקעות פנאי ויזמות בע״מ (ח״פ 51-338119-4 ...