"יצחק שאול" - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6805 עמוד 13 מתאריך 20/05/2014

  ... 1/184270 פארקס מריון 3/185198 לפשיץ יצחק 2/185231 טרבס נחמה 2/185520 קרוב עזיזה 2/185533 רובינוביץ מיכאל 2/185887 22/02/1980 מזל נ1וב נסים 5/02/2011 1 !דאין אילן; 11/01/2014 קיהן יצחק שאול 2 11/06/201 אסרף הדר 14/03/2011 ...

 2. גיליון 6561 עמוד 93 מתאריך 07/03/2013

  ... בן צבי יצחק 13/2, רמלה 24121411 יצחק שאול 02/12/12 37220-01-11 20212 טרכטטברג 13, רא עוון לציון 301611010 ישראל ויקטוריה 11/11/12 51064-12-12 21121 ב0רי 17, בני, ברק 3611140O0 כהן טוראל 12/12/12 22194-12-11 ...

 3. גיליון 6445 עמוד 38 מתאריך 12/07/2012

  ... יצחק שאול 2מ/ממ/25 79:37 22/75/12 22595-74-12 32234 עין גדי 21/5,ראש העין 55592624 יתום אורה 2מ/ממ/5מ 17:77 15/75/12 32527-12-11 37573 אשל 15/7,^ יונה 22521927 כהן עודה לימור 2מ/ממ/22 79:37 22/75/12 ...

 4. גיליון 6422 עמוד 15 מתאריך 29/05/2012

  ... צבי מוראד, המזכיר הראשי הודעות לפי חוק הצהרות מוות ה"מ 85/12 בעניין: הצהרת מותם של אסתר ברנדט, שינדלה קלקס, סימה כהן, ברנדל שפירא, האח יצחק שאול ודוקטור שמחה ברנדט, הודעה ניתנת בזה הודעה, לפי תקנה 3 לתקנות הצהרות מוות )סדרי הדין(, התשי"ג-1952, כי ביום כ"ח באדר התשע׳׳ב )22 במרס 2012 ...

 5. גיליון 5918 עמוד 6 מתאריך 17/02/2009

  ... 11/11/2008 יצחק שאול יצחק חנה 1/114283 04/11/2008 שוסטר עמיר שוסטר איטלה )יהו 1/114284 07/11/2008 ליזרוביץדינה אדלר אולגה 1/114288 11/11/2008 ונקרטצבי ונקרט שני ליאורה 1/114292 26/11/2007 זילינקובסקי מריה מאיל גנובפה ...

 6. גיליון 5872 עמוד 30 מתאריך 27/11/2008

  ... 18.1.2009, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' הירדן 4, יבנה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. יצחק שאול, מפרק אמנון רפפורט ושות' בע׳׳מ (ח״פ 51-015518-7) (בפירוק מרצון) הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית ...

 7. גיליון 5852 עמוד 56 מתאריך 25/09/2008

  ... ת׳׳ז 055334189, מרח' הירדן 4, יבנה, למפרק החברה. יצחק שאול, מפרק סולניר בע״מ (ח״פ 51-048248-2) (בפירוק מרצון) הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ׳׳ל, שהתכנסה ביום ...