"ישעיהו שנלר" - חיפוש בילקוט הפרסומים

  1. גיליון 6620 עמוד 2 מתאריך 02/07/2013

    ... בתוקף סמכותי לפי סעיף 9(א) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-11984, ובהסכמת נשיא בית המשפט העליון, אני ממנה בזה את ישעיהו שנלר, שופט של בית משפט מחוזי, לסגן נשיא של בית המשפט המחוזי תל-אביב-יפו, מיום כ׳׳ג בתמוז התשע׳׳ג (1 ביולי 2013). ט׳׳ו בתמוז התשע׳׳ג (23 ביוני 2013) (חמ 3-60-ה1) ציפי לבני ...

  2. גיליון 5973 עמוד 2 מתאריך 06/07/2009

    ... לבית המשפט העליון: פרופ' דב פרימר, עו"ד השופט נועם סולברג השופט ישעיהו שנלר הודעה זו באה להוסיף על הודעות קודמות2. י"ג בתמוז התשס"ט (5 ביולי 2009) (חמ 3-1803) יעקב נאמן _    שר המשפטים 2 י״פ התשס״ז, עמ' 2860; התשס״ח, עמ' 50 ועמ' 1564; התשס״ט, עמ' 26. מינוי סגן נשיא ...