"לינא כמאל" - חיפוש בילקוט הפרסומים

  1. גיליון 6771 עמוד 2 מתאריך 13/03/2014

    ... מינוי מפקחת לפי חוק העבירות המינהליות, התשמ״ו-1985 בתוקף סמכותי לפי סעיף 5(א) לחוק העבירות המינהליות, התשמ׳׳ו-1985י (להלן - החוק), אני ממנה את לינא כמאל, עובדת הרשות למשפט, טכנולוגיה ומידע במשרד המשפטים, למפקחת לגבי העבירות על הוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ״א-21981, שנקבעו כעבירות מינהליות בתקנות ...