"מאזן דאוד" - חיפוש בילקוט הפרסומים

  1. גיליון 5707 עמוד 2 מתאריך 21/08/2007

    ... לפי חוק בית המשפט לעניני משפחה, התשנ”ה-1995 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2(ב) לחוק בית המשפט לעניני משפחה, התשנ”ה-11995, ובהסכמת נשיאת בית המשפט העליון, אני ממנה בזה את השופט מאזן דאוד, ת”ז 023486715, שופט של בית משפט שלום, לדון בבית משפט לעניני משפחה, החל ביום י”ז באב התשס׳׳ז(1 באוגוסט 2007). ט”ו באב התשס ...