"מגן אלטוביה" - חיפוש בילקוט הפרסומים

  1. גיליון 6359 עמוד 2 מתאריך 11/01/2012

    ... בתוקף סמכותי לפי סעיף 89(א) לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ״ג-1963' (להלן - החוק), ולאחר התייעצות עם נשיאת בית המשפט העליון, אני ממנה את שופטי בית המשפט המחוזי, מגן אלטוביה וצילה צפת, ליושבי ראש ועדות ערר במחוז תל אביב, החל ביום ו' בטבת התשע׳׳ב (1 בינואר 2012). תוקף המינוי ל-3 שנים ...