"מיה הימן" - חיפוש בילקוט הפרסומים

  1. גיליון 6161 עמוד 39 מתאריך 17/11/2010

    ... נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 23.12.2010, בשעה 20.00, ברח' אלון 8, כרמי יוסף, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. מיה הימן ...