"מיכל ברנט" - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6002 עמוד 2 מתאריך 30/09/2009

  ... לפי חוק הנוער )שפיטה, ענישה ודרכי טיפול(, התשל״א-1971 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לחוק הנוער )שפיטה, ענישה ודרכי טיפול(, התשל״א-11971, ובהסכמת שר המשפטים, אני מטילה על השופטת מיכל ברנט, ת״ז 55486252, שופטת של בית המשפט המחוזי בבאר שבע, לשמש שופטת נוער עד לתום תקופת כהונתה באותה ערכאה. ו' באב התשס״ט ...

 2. גיליון 5786 עמוד 2 מתאריך 16/03/2008

  ... עורך הדין עדי זרנקין - לכהונת שופט בית המשפט המחוזי חיפה; השופטת מיכל ברנט - לכהונת שופטת בית המשפט המחוזי באר שבע; עורך הדין משה גלעד - לכהונת שופט בית המשפט המחוזי חיפה; השופט רענן בן-יוסף - לכהונת שופט של בית משפט מחוזי תל אביב; ילקוט הפרסומים 5786, ט' באדר ב' התשס״ח ...

 3. גיליון 5779 עמוד 2 מתאריך 21/02/2008

  ... השופטת מיכל ברנט - נבחרה לכהונת שופטת בית המשפט המחוזי בבאר שבע. עו׳׳ד משה גלעד - נבחר לכהונת שופט בית המשפט המחוזי בחיפה. עו׳׳ד עדי זרנקין - נבחר לכהונת שופט בית המשפט המחוזי בחיפה. הרשמת ענת אלפסי - נבחרה לכהונת שופטת בתי משפט השלום (משפחה) במחוז הדרום. עו׳׳ד הדס גולדקורן ...

 4. גיליון 5760 עמוד 2 מתאריך 09/01/2008

  ... לבית המשפט המחוזי באר שבע (1) השופטת מיכל ברנט, השופט הצבאי בדימוס מרדכי לוי, השופט דב מגד, השופטת דרורה בית-אור, השופט נסר אבו טהה. השופט יעקב שפסר, לבתי המשפט לענייני משפחה מחוז חיפה(1) - חדרה עו״ד הדס גולדקורן,    עו״ד אסתר ז׳יטניצקי (רקובר ...

 5. גיליון 5719 עמוד 33 מתאריך 19/09/2007

  ... נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ׳׳ל - לא ייענה. מיכל ברנט, מפרקת הי-טרוניקס בע׳׳מ (ח״פ 51-241637-1) (בפירוק מרצון) הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המנין ...

 6. גיליון 5719 עמוד 42 מתאריך 19/09/2007

  ... מיכל ברנט, חמוטל רז שילוח - מחקרי איכות בע״מ (ח״פ 51-212376-1) (בפירוק מרצון) הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 1.11.2007 ...

 7. גיליון 5716 עמוד 2 מתאריך 11/09/2007

  ... השופטת מיכל ברנט    השופטת דרורה בית-אור השופט דב מגד לבית המשפט המחוזי נצרת(1) השופט יוסף בן-חמו    השופט דני צרפתי השופט עאטף עיילבוני    השופטת אתי בוהדנה ואקנין השופט שכיב סרחאן לבית המשפט המחוזי חיפה (1) עו׳׳ד משה גלעד    השופט יעקב וגנר השופט רמי אמיר ...

 8. גיליון 5626 עמוד 2 מתאריך 06/02/2007

  ... השופט משה סובל    עו׳׳ד נאוה בן-אור י ק׳׳ת התשמ׳׳ד, עמ' 2870; התשנ׳׳ז, עמ' 342. לבית המשפט המחוזי באר שבע(1): השופטת מיכל ברנט השופט רמי אמיר השופטת דפנה אביניאלי השופט דב מגד השופט אחיקם סטולר השופטת דרורה בית-אור הצפון(3-2 ...

 9. גיליון 5468 עמוד 2 מתאריך 12/12/2005

  ... אני מודיעה בהתאם לסעיף 22 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-11984, שבתוקף סמכותי לפי סעיף 9 לחוק האמור, ובהסכמת נשיא בית המשפט העליון, מיניתי את מיכל ברנט, ת׳׳ז 055486252, שופטת של בית משפט שלום לסגנית נשיא של בתי משפט השלום במחוז הדרום, לתקופה של ארבע שנים מיום כ׳׳ט בתשרי התשס׳׳ו(1 בנובמבר 2005 ...