"מיכל גפני" - חיפוש בילקוט הפרסומים

  1. גיליון 6391 עמוד 20 מתאריך 15/03/2012

    ... הנ׳׳ל תתכנס ביום 15.5.2012, בשעה 17.00, במשרדה של המפרקת, שדרות רוטשילד 138, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. מיכל גפן אוזנה, עו״ד, מפרק איתן מנופים בע״מ (ח״פ 51-227658-5) (בפירוק מרצון ...

  2. גיליון 6372 עמוד 52 מתאריך 07/02/2012

    ... מיכל גפן אוזנה, עו׳׳ד, מפרקת מולרם-מתקני הרמה-מולדת (ש׳׳מ 55-000304-0) הודעה על החלפת שותף מוגבל נמסרת בזה הודעה בהתאם להוראות סעיף 60 לפקודת השותפויות [נוסח חדש], התשל”ה-1975, כי השותף המוגבל הבונים מושב שיתופי להתיישבות של חיילים משוחררים בע׳׳מ, מס' אגודה 57-000793-0, הוחלף בשותף מוגבל ...