"מיכל דמסקי" - חיפוש בילקוט הפרסומים

  1. גיליון 6326 עמוד 31 מתאריך 27/11/2011

    ... כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ׳׳ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרקת הנ׳׳ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ׳׳ל - לא ייענה. מיכל דמסקי, עו׳׳ד, מפרקת בארט אחזקות בע״מ (ח״פ 51-385351-5) (בפירוק מרצון ...

  2. גיליון 6319 עמוד 45 מתאריך 14/11/2011

    ... כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ׳׳ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרק הנ׳׳ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ׳׳ל - לא ייענה. מיכל דמסקי, עו״ד, מפרק 673 ילקוט הפרסומים 6319, י׳׳ז בחשוון התשע׳׳ב, 14.11.2011 ...