"מיכל פטקין קדוש" - חיפוש בילקוט הפרסומים

  1. גיליון 5719 עמוד 43 מתאריך 19/09/2007

    ... 4.11.2007, בשעה 12.00, ברח' דקר 13, בית ינאי, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. מיכל פטקין קדוש, עו״ד, מפרקת מולטו בנה בע׳׳מ (ח״פ 51-275669-3) (בפירוק מרצון) הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית ...

  2. גיליון 5709 עמוד 34 מתאריך 28/08/2007

    ... כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ׳׳ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרקת הנ׳׳ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ׳׳ל - לא ייענה. מיכל פטקין קדוש, עו״ד, מפרקת נכסי וין־דור בע״מ (ח״פ 51-079059-5) (בפירוק מרצון ...