"מיכל שביט" - חיפוש בילקוט הפרסומים

  1. גיליון 6383 עמוד 4 מתאריך 22/02/2012

    ... 2)    דוד מדיוני, מנהל מערכת ההוצאה לפועל; (3)    מיכל שביט, הממונה על רשמי הוצאה לפועל; (4)    סאמר חליאלה, נציג לשכת עורכי הדין; תוקף המינוי מיום כ׳׳ה בחשוון התשע׳׳ב (22 בנובמבר 2011); (5)    בלהה כהנא, נציגת ציבור בעלת השכלה משפטית; תוקף המינוי מיום י”א בכסלו התשע׳׳ב (7 בדצמבר 2011 ...

  2. גיליון 6370 עמוד 2 מתאריך 02/02/2012

    ... מינוי ממונה על רשמי הוצאה לפועל לפי חוק ההוצאה לפועל, התשכ״ז-1967 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3ג לחוק ההוצאה לפועל, התשכ׳׳ז-1967י, אני ממנה בזה את מיכל שביט לממונה על רשמי הוצאה לפועל מיום כ׳׳ז בטבת התשע׳׳ב (22 בינואר 2012) עד יום ט׳׳ז בשבט התשע׳׳ט (22 בינואר 2019 ...