"מירי שי-גרינברג" - חיפוש בילקוט הפרסומים

  1. גיליון 6225 עמוד 3 מתאריך 13/04/2011

    ... לפי חוק בית הדין לעבודה, התשכ׳׳ט-1969 בתוקף סמכותי לפי סעיף 17(א) לחוק בית הדין לעבודה, התשכ׳׳ט-1969י, לאחר התייעצות עם שר התעשייה המסחר והתעסוקה ובאישור שר המשפטים, אני ממנה את עורכת הדין מירי שי-גרינברג, לרשמת בית הדין האזורי לעבודה בחיפה, החל ביום ח' באדר ב' התשע׳׳א (14 במרס 2011). ז' באדר ...