"מנחם בוזנה" - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6135 עמוד 67 מתאריך 16/09/2010

  ... והמבקש: טחאן שחדה, ע״י ב״כ עו״ד אמנון מזר ו/או עו׳׳ד מנחם בוזנה, מרח' בית הערבה 28, ירושלים 93389. נמסרת בזה הודעה, כי ביום 26.4.2010 הוגשה בקשה לבית המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום 10.10.2010,    בשעה 9.45. כל נושה ...

 2. גיליון 5985 עמוד 36 מתאריך 04/08/2009

  ... נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 15.9.2009, בשעה 18.00, ברח' כרכום 2/1, מודיעין, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. מנחם בוזנה ...

 3. גיליון 5968 עמוד 39 מתאריך 22/06/2009

  ... בפירוק מרצון) הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ׳׳ל, שהתכנסה ביום 31.5.2009, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו׳׳ד מנחם בוזנה, מרח' כרכום 2/1, מודיעין, למפרק החברה ...

 4. גיליון 5968 עמוד 40 מתאריך 22/06/2009

  ... כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ׳׳ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרק הנ׳׳ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ׳׳ל - לא ייענה. מנחם בוזנה, עו״ד, מפרק א.ב. - א.ג. זמיר בע׳׳מ (ח״פ 51-323684-4) (בפירוק מרצון ...