"מנחם פינקלשטיין" - חיפוש בילקוט הפרסומים

  1. גיליון 6550 עמוד 2 מתאריך 18/02/2013

    ... בתוקף סמכותי לפי סעיף 9(א) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-1984י, ובהסכמת נשיא בית המשפט העליון, אני ממנה בזה את מנחם פינקלשטיין, שופט של בית המשפט המחוזי, לסגן נשיא של בית המשפט המחוזי מרכז, מיום ה' בטבת התשע׳׳ג (18 בדצמבר 2012). ה' בטבת התשע׳׳ג (18 בדצמבר 2012) (חמ 3-60-ה1) יעקב ...