"מנחם קליין" - חיפוש בילקוט הפרסומים

  1. גיליון 5605 עמוד 40 מתאריך 17/12/2006

    ... כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרק הנ״ל. מנחם קליין, מפרק ביליב פרינץ בע׳׳מ (ח״פ 51-343816-8) (בפירוק מרצון) הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות ...