"מעיין ברוך" - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6831 עמוד 60 מתאריך 07/07/2014

  ... ת.ד. 405,מעיין ברוך 0490114י גוסלימ דרור ו02/1/ו0 09:00 02/04/14 1266!-04-14 04005 שכ נחו זת כנרת 02/4 ,סבריה mum דרו רי עדינה עדית 11:00 26/01/16 28/0!/14 6-04-14י4 0445 0 רח 1303 1/6,נ/רת ו1009410 זהר סלנם ...

 2. גיליון 6778 עמוד 25 מתאריך 01/04/2014

  ... 2)    שם האגודה: מעיין קור - אגודה שיתופית חקלאית בע׳׳מ. מס' האגודה: 57-005817-2. המען: ד׳׳נ גליל עליון, מעין ברוך 12220. תאריך רישום: י”א באדר ב' התשע׳׳ד (13 במרס 2014). סוג ראשי: חקלאות. סוג משני: אגודה חקלאית כללית. (3)    שם האגודה: דרך הטבע - אגודה שיתופית חקלאית בע׳׳מ ...

 3. גיליון 6724 עמוד 11 מתאריך 31/12/2013

  ... יוסף יהודה כהן יושב ראש הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה שומרון הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיותהודעה על רישום אגודות שיתופיות להלן נתונים בעניין האגודות: (1)    שם האגודה: גידולי מב”ג - אגודה שיתופית חקלאית בע”מ. מס' האגודה: 57-005783-6. המען: ד”נ גליל עליון, מעין ברוך 12220 ...

 4. גיליון 6621 עמוד 89 מתאריך 02/07/2013

  ... 10.00, במשרד המפרק, חצר המועצה האזורית גליל עליון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. זהר אלבג, עו״ד, מפרק מעין ברוך אנרגיה בע׳׳מ (ח״פ 51-376023-1) (בפירוק מרצון) הודעה על כינוס אסיפה סופית ...

 5. גיליון 6612 עמוד 56 מתאריך 20/06/2013

  ... כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ׳׳ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרק הנ׳׳ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ׳׳ל - לא ייענה. זהר אלבג, עו״ד, מפרק מעין ברוך אנרגיה בע״מ (ח׳׳פ 51-376023-1) (בפירוק מרצון ...

 6. גיליון 6611 עמוד 63 מתאריך 20/06/2013

  ... נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ״ל - לא ייענה זהר אלבג, עו״ד, מפרק מעין ברוך אנרגיה בע׳׳מ (ח״פ 51-376023-1) (בפירוק מרצון) הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן ...

 7. גיליון 6545 עמוד 62 מתאריך 07/02/2013

  ... נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 10.4.2013, בשעה 10.00, במעין ברוך, בהרחבה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. גד יעקב, מפרק ...

 8. גיליון 6495 עמוד 43 מתאריך 11/11/2012

  ... 12.30, במשרד המפרק, חצר המועצה האזורית גליל עליון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. זהר אלבג, עו״ד, מפרק מעין ברוך אנרגיה בע״מ (ח״פ 51-376023-1) (בפירוק מרצון) הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית ...

 9. גיליון 6483 עמוד 27 מתאריך 18/10/2012

  ... 5)    שם האגודה: קימאיה - אגודה שיתופית חקלאית בע"מ. מס' האגודה: 57-005634-1. המען: ד״נ גליל עליון, מעין ברוך 12220. תאריך רישום: ד' בתשרי התשע״ג (20 בספטמבר 2012). סוג ראשי: חקלאות. סוג משני: אגודה חקלאית כללית. (6)    שם האגודה: קואליפלסט - אגודה שיתופית חקלאית בע"מ ...

 10. גיליון 6475 עמוד 33 מתאריך 24/09/2012

  ... נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ׳׳ל - לא ייענה. קוטי ברדוגו, מפרק מעין ברוך אנרגיה בע״מ (ח״פ 51-376023-1) (בפירוק מרצון) הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן ...