"מרים דרכי" - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6551 עמוד 18 מתאריך 20/02/2012

  ... הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום 17.6.2011 ובילקוט הפרסומים 6264, התשע"א, עמ' 5406. (3)    ״תכנית מיתאר מפורטת מס' פת/מק/1/1/2004״, שינוי לתכניות 1/2004, 4/2004. השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: פתח תקוה, רח' זבולון המר (דרך) - גוש 6365, חלקה 125 בשלמותה, ח״ח 38, 109-106 ...

 2. גיליון 6423 עמוד 29 מתאריך 30/05/2012

  ... השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: פתח תקוה, רח' זבולון המר (דרך) - גוש 6365, חלקה 125 בשלמותה. מטרת התכנית: א) המרת שטחי בנייה בעבור מבנה חניה עילי לשטחי בנייה לתעסוקה; ב) שינוי הוראות בדבר נספח הבינוי; ג) שינוי בקווי הבניין; ד) שינוי במיקום השפ״פ (איחוד וחלוקה). עיקרי הוראות התכנית: א) העברת ...

 3. גיליון 6319 עמוד 30 מתאריך 14/11/2011

  ... בפירוק מרצון) הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 15.9.2011, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד אסף שמר, מדרך מנחם בגין 23, תל אביב, למפרק החברה ...

 4. גיליון 6167 עמוד 39 מתאריך 02/12/2010

  ... ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 14.11.2010, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד אסף שמר, מדרך מנחם בגין 23, תל אביב 66184, למפרק החברה. כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את ...

 5. גיליון 6055 עמוד 18 מתאריך 28/01/2010

  ... 3) ”תכנית מיתאר מס' פת/מק/4/2004”, שינוי לתכניות 1/2003, 1/2004, פת/2000, 1244, 2003, 584, 2005/ג. השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: פתח תקוה, הרחובות זבולון המר (דרך), אסירי ציון וגרינשפן; גבולות התכנית: דרך זבולון המר למגרש תעסוקה, רח' אסירי ציון, רח' גרינשפן - למגרש מגורים - גוש 6362, חלקות 106 ...