"משה אביסרור" - חיפוש בילקוט הפרסומים

  1. גיליון 5928 עמוד 37 מתאריך 09/03/2009

    ... כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ׳׳ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרק הנ׳׳ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ׳׳ל - לא ייענה. ד׳׳ר משה אביסרור, עו״ד, מפרק 2855 ילקוט הפרסומים 5928, י״ג באדר התשס״ט, 9.3.2009 ...

  2. גיליון 5923 עמוד 40 מתאריך 26/02/2009

    ... כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ׳׳ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרק הנ׳׳ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ׳׳ל - לא ייענה. ד׳׳ר משה אביסרור, עו״ד, מפרק פלאשטק ישראל בע״מ (ח״פ 51-388714-1) (בפירוק מרצון ...