"משה סובל" - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 5649 עמוד 2 מתאריך 15/04/2007

  ... מינוי שופט לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-1984 בתוקף סמכותי לפי סעיף 10(א)(3) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-1984י, ובהסכמת נשיאת בית המשפט העליון, אני מאריך את מינויו של משה סובל, ת׳׳ז 059022491, שופט של בית משפט שלום, בהסכמתו, לכהונה בפועל כשופט של בית המשפט המחוזי ירושלים, מיום ...

 2. גיליון 5626 עמוד 2 מתאריך 06/02/2007

  ... השופט משה סובל    עו׳׳ד נאוה בן-אור י ק׳׳ת התשמ׳׳ד, עמ' 2870; התשנ׳׳ז, עמ' 342. לבית המשפט המחוזי באר שבע(1): השופטת מיכל ברנט השופט רמי אמיר השופטת דפנה אביניאלי השופט דב מגד השופט אחיקם סטולר השופטת דרורה בית-אור הצפון(3-2 ...

 3. גיליון 5617 עמוד 2 מתאריך 15/01/2007

  ... בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לחוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), התשל״א-1971י, ובהסכמת שרת המשפטים, אני מטילה על השופט משה סובל, ת״ז 59022491, שופט בפועל של בית המשפט המחוזי בירושלים, לשמש שופט נוער מיום י"א בטבת התשס"ז (1 בינואר 2007) עד יום י"ב בניסן התשס"ז (31 במרס 2007). י' בטבת התשס״ז ...

 4. גיליון 5613 עמוד 2 מתאריך 07/01/2007

  ... מינוי שופט לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-1984 בתוקף סמכותי לפי סעיף 10(א)(3) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-1984י, ובהסכמת נשיאת בית המשפט העליון, אני מאריכה את מינויו של משה סובל, ת׳׳ז 059022491, שופט של בית משפט השלום, בהסכמתו, לכהונה בפועל כשופט של בית משפט מחוזי ירושלים, מיום ...

 5. גיליון 5606 עמוד 3 מתאריך 18/12/2006

  ... לפי חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), התשל״א-ו97ו בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לחוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), התשל״א-ו97וו, ובהסכמת שר המשפטים, אני מטילה על השופט משה סובל, ת׳׳ז 59022491, שופט בפועל של בית המשפט המחוזי בירושלים, לשמש שופט נוער עד יום י' בטבת התשס׳׳ז(31 בדצמבר 2006). ה' בכסלו ...

 6. גיליון 5563 עמוד 5 מתאריך 09/08/2006

  ... לפי חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), התשל”א-1971 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לחוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), התשל׳׳א-1971י, ובהסכמת שר המשפטים, אני מטיל על השופט משה סובל, ת׳׳ז 59022491, שופט בפועל של בית המשפט המחוזי בירושלים, לשמש שופט נוער עד יום י' בכסלו התשס׳׳ז(1 בדצמבר 2006). כ׳׳ט ...

 7. גיליון 5538 עמוד 2 מתאריך 08/06/2006

  ... בתוקף סמכותי לפי סעיף 10(א)(3) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ”ד-11984, ובהסכמת נשיא בית המשפט העליון, אני ממנה בזה את משה סובל, ת׳׳ז 059022491, שופט של בית משפט שלום, בהסכמתו, לכהונה בפועל כשופט של בית משפט מחוזי, מיום ה' בתמוז התשס׳׳ו(1 ביולי 2006) עד יום י' בטבת התשס׳׳ו(31 בדצמבר 2006 ...

 8. גיליון 5434 עמוד 5 מתאריך 07/09/2005

  ... לפי חוק להסדר תפיסת מקרקעים בשעת חירום, התש״י-1949 בתוקף סמכותי לפי סעיף 16 לחוק להסדר תפיסת מקרקעים בשעת חירום, התש״י-1949י (להלן - החוק), אני ממנה את משה סובל, ת"ז 5306709, שופט בית משפט שלום, ליושב ראש נוסף בוועדת הערעור לפי החוק האמור. כ״ו בתמוז התשס״ה (2 באוגוסט 2005) (חמ 3-138 ...

 9. גיליון 5430 עמוד 3 מתאריך 29/08/2005

  ... לפי חוק המועצה לענף הלול (ייצור ושיווק), התשכ”ד-1963 בתוקף סמכותי לפי סעיף 45 לחוק המועצה לענף הלול (ייצור ושיווק), התשכ”ד-11963 (להלן -החוק), אני ממנה את משה סובל, ת׳׳ז 5306709, שופט של בית משפט שלום, ליושב ראש נוסף בוועדת הערר לפי החוק האמור. י׳׳ח בתמוז התשס׳׳ה (25 ביולי 2005) (חמ 3-840 ...

 10. גיליון 5428 עמוד 2 מתאריך 22/08/2005

  ... בתוקף סמכותי לפי סעיף 29 לחוק הרשויות המקומיות (ביוב), התשכ״ב-1962' (להלן - החוק), וסעיף 5 לחוק בתי 1 ס׳׳ח התשכ׳׳ב, עמ' 96. דין מינהליים, התשנ׳׳ב-21992, ובהסכמת נשיא בית המשפט העליון, אני ממנה את משה סובל, ת׳׳ז 5306709, שופט של בית משפט שלום, ליושב ראש מותב נוסף לוועדת ערר, לפי החוק ...