"נדב בלום" - חיפוש בילקוט הפרסומים

  1. גיליון 5828 עמוד 4 מתאריך 03/07/2008

    ... לפי חוק הנוטריונים, התשל״ו-1976 בתוקף סמכותי לפי סעיף 1 לחוק הנוטריונים, התשל״ו-11976, אני ממנה את נדב בלום, ת׳׳ז 000599753, לנציג לשכת עורכי הדין בוועדת הרישיונות לפי הסעיף האמור. תוקף המינוי לשלוש שנים. כ׳׳ח באייר התשס׳׳ח (2 ביוני 2008) (חמ 3-303) דניאל פרידמן _    שר המשפטים ...